Wojewódzka rada pożytku publicznego

Czym jest Wojewódzka Rada Pożytku?

To ciało przede wszystkim opiniujące i doradcze składające się z przedstawicieli wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz licznej reprezentacji organizacji pozarządowych (na 20 członków w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie 14 reprezentuje tzw. trzeci sektor). Członkowie Rady ze strony administracji publicznej wskazywani są przez odpowiednie organy województwa ale w przypadku organizacji pozarządowych organizowane są wojewódzkie wybory.

Możliwość utworzenia Wojewódzkiej Rady zawarto w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po jej nowelizacji w styczniu 2010r. Kadencja Rady trwa 2 lata a działanie w niej jest nieodpłatne, gwarantowany jest zwrot kosztów podróży na posiedzenia.

Jakie ma kompetencje?

Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, np. konsultuje programy współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych i sprawy związane z ustaleniem ich standardów, sposobem zlecania i realizacją, udziela także pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Jednym z ważniejszych zadań Rady jest opiniowanie strategii rozwoju województwa.  

Rada może w zależności od potrzeb powoływać ekspertów; zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach, bez prawa głosu w głosowaniach, przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych a także przedstawicieli innych rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych; zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań (koszty takich ekspertyz pokrywane są z budżetu województwa) czy powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, określając ich zadania, tryb działania oraz skład osobowy.

Jak działać w ciałach dialogu obywatelskiego - poradnik dla NGO

Serwis poświęcony działalności rad pożytku w Polsce

Tryb powoływania członków Rady

Regulamin Rady


 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl