Zaproszenie na seminarium

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym tworzenia Centrów Usług Społecznych w ramach Osi IX „Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia 2016 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260, budynek CDK / sala na parterze S020, w godzinach 10:00–13:40.

Konkurs zakładający tworzenie Centrów Usług Społecznych jest przewidziany w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne". Nabór wniosków będzie prowadzony                 w  I kwartale 2017 r.

Koncepcja tworzenia Centrów Usług Społecznych zakłada świadczenie – w ramach jednego projektu – kompleksowych usług społecznych odpowiadających na lokalne potrzeby, zdiagnozowane na danym terenie. Odbiorcami wsparcia będą osoby niesamodzielne (ze względu    na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność) i ich najbliższe otoczenie.
Konkurs adresowany jest w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (w tym do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie) oraz podmiotów ekonomii społecznej, świadczących usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podczas seminarium przybliżony zostanie zakres usług społecznych dla osób starszych i osób       z niepełnosprawnościami, które będą świadczone w ramach Centrów oraz przedstawić zasady funkcjonowania ośrodków.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: 

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/seminarium-cus

Do pobrania:

Program

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl