Otwarty konkurs ofert

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
 
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza  pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie / powierzenie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.

1. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i TurystykiAl. Piłsudskiego 8 , w terminie do 22 dni  od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, tj.     w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05.01.2017 roku do godz.16.00 . Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek Pierwszy otwarty konkurs ofert – Sport”.
 
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu doBiura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariatu Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 pok.606 (niezależnie od daty stempla pocztowego).

 Do pobrania:

Uchwała

Ogłoszenie

Wzór oferty

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl