Otwarty konkurs ofert

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej w 2017 rok.

1. Oferty należy składać Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8 w terminie 22 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek                            „III KONKURS - SPORT”.
 
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8 (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Do pobrania:

Uchwała

Ogłoszenie

Wzór oferty

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl