Otwarty konkurs ofert

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej na 2017 r.

1. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Al. Piłsudskiego 8, pok. 606, w terminie do 22 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, tj.      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku do godz. 16.00 . Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek „Czwarty otwarty konkurs – Sport”.
 
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariatu Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, pok. 606 (niezależnie od daty stempla pocztowego).  

Do pobrania:

Uchwała

Ogłoszenie

Wzór oferty

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl