Konsultacje Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I.cel konsultacji: zebranie opinii i uwag organizacji na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.

II.przedmiot konsultacji: projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.

III.termin konsultacji: od 10 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku.

IV.forma konsultacji: Konsultacje prowadzone będą w formie:
1)Pisemnej poprzez składnie wypełnionego formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia:
a)drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b)drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego                     (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź),
c)osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego (parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
2)Bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji (informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie internetowym www.ngo.lodzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego).
3)Konsultacji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.
 
V. zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektu uchwały mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.
 
VI. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą mi.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie serwisu internetowego Urzędu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.lodzkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż       w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tj. do 30 marca 2017 r.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział                 w konsultacjach o ile zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Zasadach konsultacji przyjętych Uchwałą Nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego              w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.IX. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.

Do pobrania:

Projekt uchwały- Regulamin BO WŁ 2018
Formularz uwag

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl