Konsultacje zmian do Programu współpracy

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 I. cel konsultacji: zebranie opinii i uwag organizacji na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

II. przedmiot konsultacji: projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

III. termin konsultacji: od 07 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku.

IV. forma konsultacji:

a)konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej poprzez składnie wypełnionego formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia:
1)drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2)drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź)
3)osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego (parter,
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź)
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu.

b) konsultacje z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

V. zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektu uchwały mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.
 
VI. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą mi.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie serwisu internetowego Urzędu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.lodzkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tj. do 30 marca 2017 r.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach o ile zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Zasadach konsultacji przyjętych Uchwałą Nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego
w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.IX.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.

Do pobrania:

1.Formularz zgłaszania uwag

2. Uchwała ZWŁ

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl