Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i                           o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony zdrowia.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

  1. Szkolenia z zakresu profilaktyki zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, skierowane do osób pracujących w placówkach oświatowych.
  2. Pomoc psychologiczna dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego         w stanie kryzysu psychicznego.
  3. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego       w stanie kryzysu psychicznego.
  4. Rozwój środowiskowych form wsparcia opieki dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami i ich rodzin, w szczególności dla chorych na Alzheimera i ich rodzin.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl       w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 roku do godz. 16-stej.

Do dnia 15 marca 2017 roku do godziny 16-stej należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.

O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Do pobrania:
Ogłoszenie

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl