Rozstrzygnięcie konkursu – turystyka i krajoznawstwo

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 377/17 z dnia 29 marca 2017 r.  rozstrzygnął drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Lista oferentów, którzy otrzymali dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 377/17. Lista ofert, które zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym znajduje się w załączniku nr 2.

 Zgodnie z zasadami konkursu w przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.

W ramach korekty oferent  nie może zmniejszyć wysokości zaoferowanego wkładu własnego finansowego. Korektę należy złożyć w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 91-855 Łódź w terminie do 6 kwietnia 2017 r. (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Wraz z korektą kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (jeżeli dotyczy) należy złożyć następujące dokumenty i informacje, niezbędne do sporządzenia umowy:

1. Statut organizacji

2. Wypis z KRS lub wypis z ewidencji

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji ( jeżeli dotyczy )

4. Nr rachunku bankowego do wypłaty dotacji

5. Imiona i nazwiska oraz nr PESEL osób, które będą podpisywać umowę.

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (oferentów).

Pobierz:

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl