Wyniki konkursów Zarządu Województwa Łódzkiego z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 418/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego    
i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w 2017 r.
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej         oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Wyniki konkursu
________________________________________
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 417/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych              w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityki prorodzinnej w 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana,          są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną    a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 31).

Wyniki konkursu
________________________________________
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 416/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych            w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. Jednocześnie przypominamy,               że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane           do złożenia korekty kalkulacji jedynie   w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu      (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 25).

Wyniki konkursu
________________________________________
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 415/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych             w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans   tych rodzin i osób  w 2017 r. Działania na rzecz osób starszych. Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej               niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia        o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia   o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017 r.)     w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.27).

Wyniki konkursu

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl