Wyniki konkursów Zarządu Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 508/17 w dniu 26 kwietnia 2017 r.
rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji
zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób - rozwój ekonomii społecznej w 2017 r.

Wyniki konkursu
________________________________________
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 509/17 w dniu 26 kwietnia 2017 r.
rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób  w 2017 r. Działania z zakresu pomocy społecznej.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej
niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie
różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu
III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie
do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu
(tj. w nieprzekraczalnym terminie do 04 maja 2017 r.) w Regionalnym
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.27).

Wyniki konkursu

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl