Konkurs w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym - ZIT".

Termin składania wniosków: Od 2 maja do 15 maja 2017 r.

Na jakie typy projektów możemy otrzymać wsparcie ?

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

a.instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
b.instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
c.instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji
i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kto może starać się o wsparcie ?

Instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, organizacje pozarządowe,kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorcy.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy       (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz,otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – o ile ich udział jest niezbędny                 dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1621-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zit

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl