Inicjatywy lokalne

Inicjatywa lokalna to jedna z form realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mieszkańcy mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania publicznego. Wniosek taki stanowi wniosek w myśl przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadania zgłaszane przez mieszkańców mogą dotyczyć:

  1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  6. promocji i organizacji wolontariatu;
  7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa);
  9. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego);
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja zadania, jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, odbywa się na podstawie umowy pomiędzy wnioskodawcami a Samorządem Województwa. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.Mieszkańcy w ramach inicjatywy mogą wnieść do wykonania zadania wkład pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Ponadto mogą na podstawie umowy użyczenia otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe kryteria i tryb postępowania określone zostały w Uchwale nr II/47/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010r. 

Więcej o mechanizmie inicjatywy lokalnej można przeczytać w serwisie ngo.pl  oraz w artykule autorstwa Łukasza Waszaka.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl