Zbiórki publiczne

Podstawy prawne

Organizację zbiórek publicznych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833).

 

Co to takiego zbiórka publiczna?

Zbiórką publiczną jest wyłącznie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele religijne. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Wszystkie zbiórki publiczne należy zgłaszać i rozliczać poprzez Portal Zbiórek Publicznych prowadzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zbiórkę można przeprowadzić dopiero po zgłoszeniu jej na Portal.

Zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

 1. na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
 2. w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
 3. wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
 4. wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
 5. w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:
  • lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub
  • innym zakładzie pracy.

Zbiórkami publicznymi nie są także

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych, apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,
 • SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych,
 • sprzedaż, np. biletów na koncert (sprzedaż powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego).

 

Zbiórki publiczne może organizować:

 1. organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

 

Poradnik dla organizatorów zbiórek publicznych

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl